Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.vaneijckpartners.nl (hierna: de website) die wordt beheerd door Van Eijck & Partners, Postmastraat 48 in Culemborg. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Informatie op de website

Van Eijck & Partners besteedt veel aandacht en zorg aan de informatie op de website, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde beschikbaar is of dat de aangeboden informatie te allen tijde juist, volledig en/of actueel is. Het gebruik van de website en de daarop aangeboden informatie is geheel voor eigen risico van de bezoeker. Bezoekers kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op de website.

Informatie van derden

Wanneer Van Eijck & Partners naar websites van derden verwijst, betekent dit niet dat Van Eijck & Partners de informatie, producten of diensten die daar worden aangeboden aanbeveelt. Van Eijck & Partners heeft op geen enkele wijze deze informatie, producten of diensten op websites van derden geverifieerd. Ook het gebruik van externe hyperlinks is volledig voor eigen rekening en risico van de bezoeker.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Van Eijck & Partners aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website en de daarop aangeboden informatie en evenmin als het gaat om gebruik van websites van derden en de daarop aangeboden informatie.

Gebruik van de website

Gebruik van de website is niet toegestaan wanneer:

  • dit andere internetgebruikers kan hinderen;
  • dit het functioneren van de website in gevaar kan brengen;
  • het gebruik de informatie die op de website wordt aangeboden of de onderliggende software kan aantasten.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten voor de merknaam 'Van Eijck & Partners', de website en de op de website aangeboden informatie berusten bij Van Eijck & Partners. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Beperking tot Nederland

Van Eijck & Partners beheert de website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op de website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Wijzigingen

Van Eijck & Partners behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op de website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website of deze disclaimer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy verklaring

Van Eijck & Partners behandelt alle gegevens die wij via deze website verzamelen strikt vertrouwelijk en verhandelt deze niet aan derden. Van Eijck & Partners gebruikt de gegevens die u verstrekt om u te informeren over onze dienstverlening en aan onze organisatie gelieerde activiteiten. Deze informatie kunnen wij u schriftelijk of per e-mail toesturen.
Als u daarom verzoekt, verwijdert Van Eijck & Partners uw persoonlijke gegevens uit zijn database. U kunt dit verzoek schriftelijk richten aan: 

Van Eijck & Partners
T.a.v. Bart van Eijck
Postmastraat 48
4105 DW Culemborg

Colofon